Bruker spør bruker

Brukererfaring.no er Bruker Spør Bruker sitt offisielle nettsted.Her finner du stoff om metoden og oppdatert informasjon om nye og gjennomførte BSB prosjekter.  

Bruker Spør Bruker er betegnelsen på et metodeverktøy for kvalitetsutvikling i et brukerperspektiv. Metoden ble utviklet i prosjekt ”Kvalitetsforbedring gjennom brukererfaring” (1997-2000), som ble finansiert av den gang Helse- og sosialdepartementet. Bruker Spør Bruker har senere blitt prøvd ut flere steder i landet.

I et BSB prosjekt er systematisk innsamling og dokumentasjon av brukeres erfaringer med helsetjenester grunnlaget for evaluering og kvalitetsforbedring. Personer som har egenerfaring med psykisk sykdom engasjeres til å gjennomføre evalueringer hvor man intervjuer en tjenestes brukere om deres erfaringer og opplevelser av kvalitet. Derav Bruker Spør Bruker. Resultatene fra undersøkelsene bli grunnlag for dialogbaserte møter mellom tjeneste/bruker for å oppnå felles virkelighetsforståelse av kvalitet.

Tilbakemeldinger på egen praksis, tydeliggjøring av brukerperspektivet i tjenesten og bedret dialog med brukerne er noen av de viktigste motivasjoner for tjenester til å benytte metoden, i følge evalueringer.Brukere som deltar i undersøkelsene er engasjert for å forbedre  av tilbudene de bruker man er engasjert for og anerkjennelse av deres kunnskap som brukere. I Bruker Spør Bruker er det er prosessledere med egen erfaring som gjennomfører intervjuene.Tillit til at intervjueren, som har egen erfaring, forstår deres situasjon med bakgrunn i egne erfaringer er grunnlaget for ærlige tilbakemeldinger. Dette stiller krav til evaluatorrollen. Dagfinn Bjørgen og Heidi Westerlund har publisert en artikkel som omhandler rollen som brukerevaluator i boka ”Medforskning”.

Bruker Spør Bruker vektlegger lav terskel for deltagelse fra brukere i undersøkelsene. Det er slik man kan nå de målgrupper som vanligvis ikke kan delta i brukerundersøkelser, slik at deres erfaringer kan bli tilgjengelig for tjenester. Det å kunne gi sine svar muntlig, og være i samtale med andre om tilbakemeldinger til tjenestene, har vist seg å være en viktig forutsetning for dette.

Utviklingsprosjektet for metoden var ”Kvalitetsforbedring gjennom brukererfaring” (1997-2000). Prosjektet ble finansiert av daværende Helse- og sosialdepartementet. Metoden har senere blitt prøvd ut flere steder i landet.

Det er gjort tre eksterne evalueringer av Bruker Spør Bruker-metoden. I 2001 kom rapporten ”Brukermedvirkning som endringsmekanisme”, fra følgeevalueringen gjort av Sintef Unimed/Arbeidsforskningsinstituttet. I 2007 utgav Rådet for Psykisk helse rapporten ”Undring og dialog” fra en etterevaluering av Bruker Spør Bruker-gjennomføring i Stange. TISIP Stiftelsen har gitt ut rapporten ”Evaluering av Bruker Spør Bruker i Oslo Kommune” i 2008.

30 Bruker Spør Bruker-prosjekter er gjennomført i perioden 1998 – 2010.Gjennom Opptrappingsperioden for Psykisk helse(1998 - 2008) har det kommunalt baserte psykisk helsearbeidet blitt evaluert .Det mest omfattende kommuneprosjektet etter BSB, ble gjennomført 2006 – 2008 i alle Oslo Kommunes bydeler.

Bruker Spør Brukers materiale omfatter brukeres erfaringer med flere deler av tjenestene, kommuners psykiske helsearbeidtjenester, NAV, sykehus og DPS, Oppsøkende team, kommunale oppfølgingstjenester for personer med rus/psykiske problemer og arbeidstreningstiltak, som Inn På Tunet og KIM-senteret.