Bruker spør bruker

Gjennom å delta har du som bruker tjenesten muligheten til å påvirke ditt og andres tilbud. Dine erfaringer og meninger kan hjelpe med å utvikle bedre offentlige hjelpe- og støttetiltak.

Konkret innebærer deltagelse å være med i gruppeintervjuer med 3-7 deltakere som også bruker tjenesten du er tilknyttet.

Et intervju varer i cirka to timer, inkludert pause. Det er lett servering på disse møtene. Det er også mulig å få eneintervju, hvis du ikke har mulighet eller ønsker å delta i gruppe.

De som representer den tjenesten du gir tilbakemelding til deltar ikke i intervjuene. De blir ledet av personer som selv har brukererfaring og har opplæring i Bruker Spør Bruker. Du har mulighet til å trekke deg fra intervjuet på hvilket som helst tidspunkt, selv om du har møtt opp.

Du er sikret full anonymitet av intervjuerne som kommer, og det du sier blir behandlet konfidensielt av prosjektgruppen som bearbeider informasjonen du gir oss. Den tjenesten du bruker har ikke tilgang til lydfiler eller intervjuutskrifter som er grunnlag for rapportene i undersøkelsen.

Når du deltar i BSB er du en av flere i den tjenesten du bruker som vil bli intervjuet. Erfaringene blir formidlet tilbake til kommunen/tjenesten i anonymisert form. Når alle intervjuene er gjennomført, vil det utarbeides en rapport. Denne rapporten har du som har deltatt på møtene tilgang på og mulighet til å få et eksemplar av når prosjektet ferdigstilles.

Når du deltar i et intervju i Bruker Spør Bruker, vil du også få en invitasjon til en dialogkonferanse. Du er ikke forpliktet til å delta i konferansen,selv om du har deltatt i et intervju. Men konferansen vil være en mulighet til å kunne diskutere hva som kan forbedre den tjenesten du mottar med de som er ansvarlige for det

Dersom du har samtykket til å delta i en Bruker Spør Bruker, vil den som har rekruttert deg kunne gi deg mer informasjon om hva deltagelsen innebærer.Du kan også ta kontakt med oss direkte med de samme spørsmålene, eller om du har andre spørsmål om gjennomføringen.

Ved å delta blir du en viktig del av evalueringsarbeid av tjenester! Det gir deg muligheten til å ha innflytelse på hvordan ditt tilbud skal være i fremtiden, du kan påvirke din egen hverdag og du gir kommunen/helseforetaket viktig tilbakemelding på hvordan tilbudet deres fungerer!