Bruker spør bruker

TISIP Stiftelsen fikk i 2007 oppdraget med å gjennomføre en såkalt meta-evaluering av Bruker Spør Bruker prosjektet i Oslo Kommune (lenke til Oslo-prosjektet)

Evalueringen ble utført av Geir Hyrve og Karl Johan Johansen. Data for evalueringen er basert på observasjon av gjennomføringsprosess og intervjuer med ansvarlige i utvalgte bydeler og ved Helse og Velferdsetaten, som var oppdragsgiver for Bruker Spør bruker.

I evalueringen var målet å få en vurdering av kvaliteten av denne form for evaluering; dvs hvordan gjennomføringen har fungert på ulike nivåer (bydeler og Oslo kommune som helhet).

Evalueringen har også en vurdering av hvilke konsekvenser en slik evaluering kan ha for utvikling av tjenestene på området psykisk helse og organisering av brukermedvirkning i Oslo Kommune fremover. Det vil si både prosess og iverksetting av tenkning og metodikk for brukermedvirkning og brukerundersøkelser.

Konklusjonen i evalueringene kan oppsumeres til:

• BSB fremskaffer gode data, som bydeler og HEV kan nyttiggjøre seg og bidrar til dialog mellom brukere og tjeneste.

• God forankring av undersøkelsene er viktig, særlig opp mot bydelene, slik at det blir et lokalt eierskap til resultatene fra intervjuene med brukere av tjenestene.

• Konklusjonen: denne undersøkelsen har fungert bedre enn tidligere undersøkelser.

 

Hyrve, Geir og Karl-Johan Johansen (2008) Evaluering av Bruker-Spør-Bruker i Oslo ”Om å være fotball i systemet” : sluttrapport