Bruker spør bruker

Rapporten: "Brukerinvolvering i forskning og utvikling" er en rapport fra studietur til London/Birmingham. Den ble ble utarbeidet for Rådet for Psykisk Helse  i 2006.

Prosjektet  og studieturen ble finansiert gjennom Rådet for psykisk helses Kvalitetsutvikling i psykisk helsearbeid (KUP). Studieturen ble arrangert i et samarbeid mellom Høyskolen i Sør-Trøndelag, avdeling for helsefag; St. Olavs Hospital, Psykisk Helsevern; Trondheim Kommune og Mental Helse Sør-Trøndelag.

Hensikten med studieturen var å videreutvikle Bruker Spør Bruker-metoden med utgangpunkt i erfaringer fra de sentrale engelske brukermiljøer, som SURE ved Kings College og organisasjonen Shaping Our Lives.

Gjennom englandsbesøket fikk vi bedre kjennskap til miljøer som aktivt forsøker å endre holdninger og innhold i tiltak til det bedre for de som faller utenfor på grunn av psykiske lidelser.

Virkemidler her er politisk påvirkning, egne utredninger, forskningspåvirkning, selvhjelpsgrupper og opplæring av brukere. Svært mye er likt det brukermiljøer gjør og/eller har ambisjon om å gjøre.

Utvikling av de alternative tiltakene i Storbritannia har vært med initiativ fra og ofte delfinansiert av stiftelser som arbeider på vegne av eller av mennesker med egenerfaring fra psykisk sykdom. I Norge, hvor man ikke har samme tradisjoner med veldedighet, vil det være større avhengighet av statens, foretakenes eller kommunenes vilje til å satse på finansiering av slike alternativer.

Les hele rapporten her:

Brukerinvolvering i forskning og utvikling. Rapport: Studietur til London/Birmingham. Juni 2006.

Oslo kommunes tjenester for psykisk helsearbeid var grunnlaget for den største evalueringen Bruker Spør Bruker har gjennomført.

Prosjektperioden var fra 2006 -2008. Dagfinn Bjørgen og Heidi Westerlund gjennomførte denne undersøkelsen, på oppdrag for Helse og Velferdsetaten i Oslo Kommune v/ Kari Sofie Smaaland. Den samlede sluttrapporten ble utgitt i 2010.

Målsetning for evalueringen var å gi grunnlag for å endre og styrke ulike deler av psykisk helsearbeidertjeneste i de 15 bydelene i Oslo, og var del av strategien for Opptrappingsplanen for psykisk helse i Oslo kommune.

Undersøkelsene i evalueringen baserer seg på fokusgruppeintervju og eneintervju med 237 brukere fordelt på de 15 bydelene.

Det er utarbeidet egne rapporter for hver av bydelene i løpet av prosjektperioden. Det er også gjennomført dialogkonferanser i alle bydeler, hvor 309 brukere, fagfolk og ledere av tjenestene deltok.
Prosjektet hadde også som mål å utvikle brukermedvirkning i arbeidet med kvalitetsutvikling og evaluering av tjenestene, i de enkelte bydelene.

Evalueringen bygger på brukernes erfaringer og opplevelse av kvalitet.Hovedrapporten fra evalueringen er en avsluttende oppsummering av bydelsrapportene.

Brukere av Oslo kommunes psykisk helsetjenester sine erfaringer er oppsummert ut fra følgende hovedtema i rapporten:
•    Psykisk helsetjenester på bydelsnivå.
•    Individuell plan og ansvarsgruppe
•    Boligtilbud/samlokaliserte boliger
•    Fastlegetjeneste
•    Legevakt og krisetilbud
•    Aktivitetshus

Bjørgen, Dagfinn, Heidi Westerlund og Karl Johan Johansen (2008) Psykisk Helsearbeid i Oslo kommune. Bruker Spør Bruker B-S-B Evaluering 2006- 2008.

Prosjektet ble også følgeevaluert av TISIP Stiftelsen, Geir Hyrve og Karl Johan Johansen. Rapporten fra TISIP kan du lese her.