Bruker spør bruker

Det er gjort 3 eksterne evalueringer av BSB-metoden.

I 2001 kom rapporten ”Brukermedvirkning som endringsmekanisme”, fra følgeevalueringen gjort av SINTEF Unimed/Arbeidsforskningsinstituttet.

I 2007 utga Rådet for Psykisk helse rapporten ”Undring og dialog” fra en etterevaluering av BSB-gjennomføring i Stange.

TISIP-stiftelsen kom med rapporten ”Evaluering av Bruker Spør Bruker i Oslo kommune” i 2008.

KBT Midt-Norge gjennomførte en egenevaluering, i etterkant av kommuneprosjektene i Nord-Trøndelag 2006 - 2009. Her finner du omtale og lenke til rapportene fra evalueringene.